‘จิตสำนึก’ กับทิศทางของบ้านเมือง

‘สร้างสำนึกพลเมือง” ร่วม ‘รับผิดชอบสังคม” ดูจากท้องถิ่น-ชุมชน ก็ ‘สะท้อนในภาพรวม” ยุคที่ ‘ปฏิรูป-หน้าที่-สิทธิ” ในไทยกำลังฮอต เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า “ประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ผล ออกมาคือ “ผ่าน” ซึ่งจากนี้ก็ต้อง “ตามดูการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ” ขณะที่เรื่องของ ‘สิทธิและหน้าที่พลเมือง”ซึ่งก็ย่อมต้องมีการบรรจุอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยคง ‘ต้องให้ความสนใจ” โดยก่อนหน้าที่จะมีการลงประชามติวันที่ 7 ส.ค. ก็เคยมีการชูเรื่องนี้ไว้ ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคนไทยการกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ทำให้สิทธิเป็นจริง

Continue reading